0
02126246958

جریان مستقیم، جریان متناوب و قطبیت یا پلاریته (DCEN و DCEP) در جوشکاری چیست؟

جریان AC و DC در جوشکاری:

 

جریان متناوب AC جریانی است که در آن، جهت حرکت الکترون ها دو سویه یا رفت و برگشتی است و جای قطب های جریان در هر ثانیه ۵۰ تا ۶۰ بار عوض می شود. بر خلاف جریان AC، در جریان مستقیم (DC) الکترون ها در یک جهت حرکت می کنند یا یک سو هستند. به عبارت دیگر یکی از قطب ها مثبت و دیگری منفی است.

 

 

 

 

جریان مستقیم (DC)

 

 

 

جریان متناوب (AC)

 

 

برای استفاده از جریان الکتریکی در فرایندهای جوشکاری لازم است برق شهری که از نوع متناوب (AC) است به جریان مناسب جوشکاری تبدیل شود. برای این منظور ولتاژ آن کاهش یافته و بر شدت آن افزوده می شود یا گاهی از حالت متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC) نیز تبدیل می شود. ترانسفورماتورها ساده ترین دستگاه جوشکاری هستند که جریان AC با شدت کم ولی ولتاژ زیاد را به جریان الکتریکی با شدت زیاد ولی ولتاژ کم تبدیل می کنند. برای تبدیل جریان متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC) نیز از رکتیفایرهای جوشکاری استفاده می شود.

 

 

قطبیت یا پلاریته جوشکاری:

 

همان طور که گفته شد، در جریان مستقیم (DC) یکی از قطب ها مثبت و دیگری منفی است و می توان تحت شرایطی، هر کدام از این قطب ها را به قطعه کار یا الکترود وصل نمود. در صورتی که کابل انبر الکترودگیر را به قطب منفی دستگاه و کابل اتصال به قطعه کار را به قطب مثبت دستگاه وصل کنیم، آن را جوشکاری با قطب منفی (DCEN) یا قطب مستقیم (DCSP) می گویند.

 

در این حالت، جهت حرکت الکترون ها از الکترود به سمت قطعه کار است. این الکترون ها با سرعت زیاد به قطعه کار برخورد می کنند و به دلیل بمباران الکترونی گرمای زیادی در قطعه کار (قطب مثبت) به وجود می آید. در جوشکاری با قطبیت منفی، حدود دو سوم گرمای تولیدی در قطعه کار و یک سوم آن در الکترود توزیع می شود. 

 

 

جوشکاری با قطب منفی (DCEN)

 

 

بر خلاف DCEN، در صورتی که کابل انبر الکترودگیر را به قطب مثبت دستگاه و کابل اتصال به قطعه کار را به قطب منفی دستگاه وصل کنیم، آن را جوشکاری با قطب مثبت (DCEP) یا قطب معکوس (DCRP) می گویند. در این حالت گرمای بیشتری در الکترود توزیع می شود (دو سوم حرارت) و در نتیجه سرعت ذوب الکترود بیشتر است. 

 

 

جوشکاری با قطب مثبت (DCEP)

 

 

جریان الکترون در جوشکاری با جریان های AC و DC

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه