0
02126246958

گیج تیوب یا پارامتر SWG و BWG در تیوب ها چیست؟

برای رده بندی ضخامت تیوب ها از پارامتری به نام BWG یا SWG (که به ترتیب اختصار عبارت های Birmingham Wire Gauge و Standard Wire Gauge هستند) و همچنین از گیج تیوب (Tube Gauge) استفاده می شود. تاریخچه استفاده از گیج برای بیان ضخامت به استفاده از ابزاری برای اندازه گیری ضخامت سیم مفتول های آهنی در صنایع انگلستان بر می گردد. این ابزار شبیه شکل زیر بود و برای متمایز ساختن ضخامت مفتول ها از هم و کنترل ضخامت آن ها استفاده می شد.

 

 

گیج مثل اینچ و میلی متر یک واحد اندازه گیری نیست، بلکه یک استاندارد مقایسه ضخامت و اندازه است. شرکت ها و صنایع مختلف از انواع این گیج ها استفاده کرده اند. برای هر شماره از گیج، معادلی از اینچ یا میلی متر تعریف شده است. از شکل فوق مشخص است که با افزایش عدد گیج، اندازه یا ضخامت کاهش می یابد.

برای بیان ضخامت تیوب ها از شماره گیج استفاده می شود. گیج فراگیر در مورد تیوب ها، در سیستم آمریکایی Birmingham Wire Gauge است که به اختصار BWG گفته می شود و در سیستم انگلیسی Standard Wire Gauge است که به اختصار SWG گفته می شود. هر شماره گیج قابل تبدیل به میلی متر و اینچ است. برای این منظور، سطح مقطع کروی هر شماره از گیج (A بر حسب mm2) با رابطه زیر به قطر آن (d بر حسب mm) تبدیل می شود، که n شماره گیج است:

An = (π/۴) × dn2

 

تبدیل گیج به میلی متر و اینچ در BWG و SWG در جدول زیر آمده است. برای مثال، ضخامت دیواره تیوبِ گیچ ۱۰ در سیستم های BWG و SWG به ترتیب ۰٫۱۳۴ اینچ (۳٫۴۰۳ میلی متر) و ۰٫۱۲۸ اینچ (۳٫۲۵۱ میلی متر) است. اندازه اینچی معمولاً با ۱/۱۰۰۰ اینچ بیان می شود، بنابراین ضخامت دیواره­ تیوبِ گیچ ۱۰ در سیستم های BWG و SWG به ترتیب ۱۳۴ و ۱۲۸ (بر حسب ۱/۱۰۰۰ اینچ) است.

با افزایش عدد گیج BWG یا SWG، ضخامت تیوب کاهش می یابد. BWG یا SWG مستقل از قطر تیوب است، یعنی ضخامت دیواره­ چند تیوب با BWG یا SWG یکسان ولی قطر متفاوت برابر است. در تیوب هایی که ضخامت بیشتری داشته و شماره گیجی به آن ها تعلق نمی گیرد، اندازه ضخامت بر حسب اینچ یا میلی متر بیان می شود.

ارسال دیدگاه