0
02126246958

آشنایی با تست مقاومت گوه ای و آزمون بار گواه پیچ و مهره

آزمون بار گواه پیچ و مهره (Proof load test) 

 

در این آزمون، کارآیی و عملکرد پیچ و مهره ها بررسی می شود؛ به این ترتیب که باید نیرویی را (که متناسب با سایز و رده استحکامی پیچ و مهره ها در استانداردهای مربوطه مشخص شده است) به پیچ و مهره متصل به دستگاه کشش اعمال کرد و مدت ۱۵ ثانیه در حالت کشش نگه داشت. اگر پس از قطع نیرو، پیچ و مهره با دست از یکدیگر باز شد و نیز افزایش طول دائمی در پیچ تا حداکثر ۱۳ میکرون (با میکرومتر اندازه گیری می شود) مشاهده نشد، نمونه مورد قبول است، در غیر این صورت، نمونه مردود خواهد بود

مقدار بار گواه، بسته به کلاس مقاومتی پیچ، ۸۸ تا ۹۳ درصد نیروی تسلیم است

این آزمون فقط برای پیچ هایی لازم است که نیروی لازم برای پارگی آن ها کمتر از ۵۰۰ کیلونیوتن می باشد. مقدار طولی از رزوه ها که آزادانه باید در معرض بار محوری قرار گیرد، برابر با ۶p (۶ برابر گام) است. سرعت اعمال نیروی کشش نباید از ۳ میلی متر در دقیقه تجاوز کند

 

 

آزمون بار گواه برای مهره های بزرگ تر از M5 الزامی است. در برخی از استانداردها، برای آزمون بار گواه مهره، از پیچ با کلاس مقاومتی بالاتر از مهره استفاده می شود، زیرا در حالت عادی استحکام مکانیکی مهره بیشتر است. ولی در استاندارد EN، به استفاده از مندرلی با سختی حداقل ۴۵ راکول C توصیه شده است. 

بار گواه به مهره اعمال شده و به مدت ۱۵ ثانیه ثابت نگه داشته می شود. پس از حذف نیروی کشش، مهره باید سالم و بدون تغییر شکل در رزوه ها بماند، به طوری که بتوان آن را با دست باز کرد. اگر در هنگام تست، رزوه های مندرل دچار آسیب دیدگی شوند، باید مجددا آزمایش تکرار گردد. در ضمن اگر اعمال نیرو به عدد Proof Load رسید و رزوه های مندرل آسیب دید، می توان مهره را تا نیم دور به کمک آچار شل کرد. حال اگر مهره با دست باز شد و پس از بازرسی ظاهری، نتیجه رضایت بخش به دست آمد، نمونه قابل قبول است. مهره سالم باید بتواند با اعمال نیروی دست روی پیچ دوران کند. 

 

تست مقاومت گوه ای (wedge Loading test) 

 

آزمایش مقاومت گوه ای (کلگی) مخصوص پیچ بوده و در اغلب استانداردها برای پیچ های تولیدی به روش فورج گرم الزامی است، اما در استاندارد EN برای پیچ های با نیروی گسیختگی کمتر از ۵۰۰ کیلونیوتن الزامی می باشد. 

در شکل زیر، چگونگی این آزمون مشخص شده است. دیسکی به شکل گوه در زیر گل پیچ قرار گرفته و اعمال نیروی کشش آن قدر ادامه می یابد تا شکست صورت بگیرد. در صورت شکست پیچ در قسمت رزوه یا ساق رزوه نشده (Shank)، نمونه قابل قبول بوده و اگر شکست در ناحیه نزدیک به گل پیچ رخ دهد، نمونه مردود خواهد بود. در این آزمون از صحت اتصال گل پیچ به بدنه در فرآیند تولید اطمینان حاصل می شود تا در هنگام نصب، با بریدن گل پیچ ها مواجه نگردیم. 

سایر شرایط، مانند آزمون کشش (Tensile) برای نمونه تمام قد (Full – Size) می باشد. اگر پیچ هایی که قطر سطح تحمل کننده بار (زیر گل) آن ها بیشتر از ۱٫۷ برابر قطرشان است در آزمون مردود شوند، می توانند مجدداً مورد آزمایش قرار گیرند، به شرطی که گل آن ها توسط ماشینکاری تا ۱٫۷ برابر قطرشان کاهش یابد. سختی گوه در حدود ۴۵ راکول C است. 

قطر سوراخ دیسک گوه ای و ابعاد آن در استانداردهای مربوطه مشخص می شود. نیروی اعمالی نیز همان نیروی وارده در آزمون کشش است. 

 

ارسال دیدگاه