0
02126246958
لیست مطالب
msds

MSDS یا برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

MSDS  چیست؟   MSDS مخفف (Material Safety Data Sheet) یا “برگه اطلاعات ایمنی مواد” به نوعی دفترچه راهنمای یک ماده شیمیایی محسوب می شود که اطلاعاتی در مورد ماهیت ماده، خطرات بالقوه ماده و راه های کنترل آن، موارد احتیاطی ...