0
02126246958
لیست مطالب
ssc corrosion

SSC یا خوردگی تنشی سولفیدی چیست؟ SSC در چه شرایطی اتفاق می افتد؟

ورود هیدروژن به داخل فلزات و آلیاژها می تواند باعث خسارت های زیر شود:   کاهش انطاف پذیری و یا استحکام شکست   تشکیل و فعال شدن عیوب سطحی و داخلی   انتشار عیوب در تنش هایی به مراتب کمتر ...