0
02126246958
لیست مطالب
electroslag_welding 2

جوشکاری سرباره الکتریکی یا الکترواسلگ (Electroslag Welding) + ویدیو

توضیحات:   در جوشکاری سرباره الکتریکی یا الکترواسلگ (Electroslag welding) و به اختصار ESW، دو قطعه با یک فاصله مشخص کنار هم قرار می گیرند. عملیات جوشکاری از پایین اتصال شروع می شود و به سمت بالا ادامه می یابد. ...