0
04136674922
لیست مطالب
backing_asremavad

پشت بند در جوشکاری چیست؟

پشت بند جوش   پشت بند (backing) قطعه یا وسیله ای است که موقع جوشکاری در پشت اتصال قرار گرفته و از حوضچه مذاب نگهداری می کند و مانع ریزش مذاب از پشت جوش می شود. معمولاً وقتی که جوشکاری ...