0
02126246958
لیست مطالب
۳۰۰ ton metal sheet forming hydraulic stamping press machine_asremavad

انواع ماشین پرس در صنعت ورقکاری

پرسکاری   برای تبدیل ورق به محصول نهایی از فرایندهای شکل دهی متفاوتی نظیر برش، فرم دهی، خمکاری و کشش استفاده می شود که به مجموع این فرایندها پرسکاری و به ماشینی هم که این فرایندها را انجام می دهد ...