0
02126246958
لیست مطالب
Nanobots_asremavad

ریز ربات ها؛ اتفاق بزرگ بعدی دنیای فناوری

نیم قرن پس از جمله‌ی ماندگار «جهشی بزرگ برای بشریت» از نیل‌ آرمسترانگ، ظاهراً مقیاس جهش‌های بزرگ بشر بسیار کوچک شده است. بله، هنوز هم نسبت به چیزهای بزرگی مثل آسمان‌خراش‌ها و راکت‌های جاذبه‌گریز هیجان داریم، با این حال بسیاری از ...