0
02126246958
لیست مطالب
borophene2_asremavad

بروفن، رقیبی گمنام اما سرسخت برای گرافن

بعد از کشف گرافن و اعطاء جایزه نوبل به کسانی که روی این ماده کار می‌کردند، توجه زیادی نسبت به نانومواد دوبعدی جلب شد به طوری که در حال حاضر مواد دوبعدی متعددی با ساختار مشابه گرافن مورد تحقیق قرار ...