0
04136674922
لیست مطالب
Edge Dislocations_asremavad

آشنایی با نابجایی ها

نابجایی­ یک عیب خطی است که درون شبکه ­های بلوری وجود دارد. نابجایی ها عامل اصلی استحکام، قابلیت تغییر شکل و خواص مکانیکی فلزات به شمار می آیند. در یک سانتی ­متر مکعب فلز آنیل شده حدود 106 سانتی­ متر ...