0
02126246958
لیست مطالب
Group of Business Talking in a Meeting

۷ کتابی که صاحبان و مدیران کسب و کارها حتماً باید بخوانند

کتاب های بسیار زیادی در حوزه های کسب و کار و موفقیت شخصی و سازمانی نوشته و ترجمه شده است. هر کدام از این کتاب ها حاصل تفکرات، دانسته ها، آزموده ها، تجارب و گاه تحقیق و پژوهش صاحبان فکر ...