0
02126246958
لیست مطالب
Q7aPB3Truv_3cwWp

معرفی سرمت ها (کاربرد، طبقه بندی و روش تولید)

نویسنده : فاطمه حاجی محمدی   سرمت چیست: سرمت ها مواد مرکب زمینه سرامیکی هستند که به دلیل حضور فاز دوم فلزی، افزون بر خواص و مزایای یک سرامیک، دارای چقرمگی و مقاومت به شوک حرارتی نیز می باشند. سرمت‌ها ...