0
04136674922
لیست مطالب
leaching_hydrometallurgy_Atmospheric Reactors_asremavad

لیچینگ یا فروشویی در هیدرومتالورژی

به طور کلی فرایند استخراج فلزات بر اساس فرایند تولید شامل دو روش پیرومتالورژی (Pyrometallurgy) و هیدرومتالورژی  (Hydrometallurgy)است. پیرومتالورژی بر مبنای استخراج و جداسازی فلزات از سایر عناصر و ترکیبات با استفاده از عملیات حرارتی و فرایند های ذوب و ...