0
04136674922
لیست مطالب
Professional mask protected welder man working on metal welding

جریان مستقیم، جریان متناوب و قطبیت یا پلاریته (DCEN و DCEP) در جوشکاری چیست؟

جریان AC و DC در جوشکاری:   جریان متناوب AC جریانی است که در آن، جهت حرکت الکترون ها دو سویه یا رفت و برگشتی است و جای قطب های جریان در هر ثانیه 50 تا 60 بار عوض می ...