0
02126246958
لیست مطالب
success manager

۵ اشتباه یک مدیر که مانع رشد کسب و کار می‌شود

هر سال کسب‌ و ‌کارهای زیادی کارشان را آغاز می کنند. ولی بخش عمده آن ها پس از مدتی دست از تلاش بر می دارند و کسب‌و‌کارشان را تعطیل می کنند، چون هیچ رشدی در کار نیست! پایه ای‌ ترین ...