0
02126246958
لیست مطالب
۷۴۱

قالب های فلزی مورد استفاده در ریخته گری

نویسنده مطلب: فاطمه حاجی محمدی   قالب ها در صنعت ریخته گری به دو گروه قالب های دائم و موقت تقسیم می شوند که انتخاب نوع قالب بر اساس پارامترهایی از قبیل درجه حرارت فلز مذاب، اندازه قطعه ریختگی، تعداد قطعات ...