0
02126246958
لیست مطالب
success – new year

۵ عادت طلایی برای موفقیت در سال جدید

عادت طلایی اول - عادت کنید تا کارهایتان را ناتمام رها نکنید   نتیجه ی آزمایش های متعدد نشان می دهد: انسان ها چیزهای ناتمام را بیشتر به خاطر می آورند. به عبارت دیگر، مقولات ناتمام ذهن انسان را بیشتر ...