0
02126246958
لیست مطالب
۴۱۲۸۷۹

کامپوزیت های زمینه فلزی – قسمت سوم (روش های تولید)

نویسنده: فاطمه حاجی محمدی   در قسمت های اول و دوم این نوشته، به معرفی کامپوزیت های زمینه فلزی، انواع و کاربردهای و روش های تولید آن پرداخته شد. در این قسمت به معرفی روش های نیمه جامد و جامد ...
۴۱۲۸۷۹

کامپوزیت های زمینه فلزی – قسمت دوم (روش های تولید)

نویسنده: فاطمه حاجی محمدی   در قسمت قبلی این نوشته، به معرفی کامپوزیت های زمینه فلزی و انواع و کاربردهای آن پرداخته شد. در این قسمت و قسمت بعدی به معرفی روش های تولید کامپوزیت های زمینه فلزی می پردازیم: ...