0
02126246958
لیست مطالب
fatigue-failure-in-rotating-shaft_asremavad

خوردگی خستگی (Corrosion fatigue)

خوردگی خستگی را می توان ترکیب خستگی معمولی و خوردگی دانست که در تنش کششی پایین تر از حد خستگی معمولی در فلز مورد نظر موجب انهدام می شود. یک قطعه هنگامی تنها توسط خستگی شکسته می شود که تنش ...