0
02126246958
لیست مطالب
broaching process_asremavad

خان کشی

خانکشی به فرم درآوردن داخل یا خارج قطعات با فشار دادن یا کشیدن یک ابزار مخصوص به نام خانکش و ایجاد شیار سرتاسری روی سطح است. خان کشی فرایندی است منحصر به فرد با کارآیی بسیار بالا و یک روش ...