0
02126246958
لیست مطالب
Fillet-Welding

جوش گوشه، ماهیچه ای یا نبشی (Fillet Weld)

جوش نبشی، ماهیچه ای یا گوشه عبارت است از جوشی با مقطع مثلثی شکل که دو سطح تقریباً عمود به هم را در اتصالات لبه روی هم، گوشه ای و سپری (شکل 1) به یکدیگر متصل می نماید. در این ...