0
02126246958
لیست مطالب
oxy-acetylene-welding

جوشکاری گاز یا جوشکاری اکسی استیلن – ویدیو

توضیحات:   جوشکاری اکسی استیلن از نوع جوشکاری ذوبی است که حرارت لازم برای ذوب کردن لبه های قطعه کار و سیم جوش در آن نه توسط قوس الکتریکی بلکه به روش شیمیایی و با سوختن گاز سوختنی استیلن و ...