0
04136674922
لیست مطالب
SMAW welding

جوشکاری فلنج به پوسته فولادی با جوشکاری قوسی با الکترود روکش دار یا SMAW

در این نوشته شما می توانید ویدیو و تصاویر اختصاصی عصر مواد از جوشکاری فلنج به پوسته فولادی و پر کردن درز اتصال بزرگ مابین آن دو به روش جوشکاری قوس الکترود دستی یا الکترود روکش دار (SMAW) با الکترود ...