0
02126246958
لیست مطالب
HIC

HIC یا ترک خوردگی تحت تاثیر هیدروژن چیست؟ HIC در چه موادی رخ می دهد؟

ورود هیدروژن به داخل فلزات و آلیاژها می تواند باعث خسارت های زیر شود: کاهش انطاف پذیری و یا استحکام شکست تشکیل و فعال شدن عیوب سطحی و داخلی انتشار عیوب در تنش هایی به مراتب کمتر از تنش های ...