0
02126246958
لیست مطالب
Recycling garbage such as glass, plastic, metal and paper

بازیافت مواد – فلزات و پلاستیک ها را چگونه بازیافت می کنند؟ – قسمت دوم

در قسمت اول این نوشته، تعریفی از بازیافت، مراحل و انواع آن ارائه شد. در این قسمت، به بازیافت فلزات می پردازیم.   فلزات قابل بازیافت   از جمله مهم ترین فلزات قابل ‌بازیافت می توان موارد زیر را نام ...