0
02126246958
لیست مطالب
extrusion press_machine_asremavad

اکستروژن یا روزنرانی چیست و چگونه انجام می شود؟

معرفی:   اکستروژن یا روزنرانی، یک فرایند شکل دادن فشاری عبوری است که در آن سطح مقطع قطعه کار بر اثر وادار کردن قطعه به عبور از دهانه قالبی با مقطع کوچک تر تحت فشار زیاد کم می شود. اگر ...