0
02126246958
لیست مطالب
The-Fourth-Industrial-Revolution_asremavad

انقلاب صنعتی چهارم و آینده فولاد

انقلاب صنعتی اول با اختراع ماشین بخار و تاثیرات آن آغاز شد و سپس انقلاب صنعتی دوم با ایجاد کارخانه‌ها و خطوط تولید انبوه شکل گرفت. در گام بعد، انقلاب صنعتی سوم با به وجود آمدن رایانه‌ها و استفاده از ...