0
02126246958
لیست مطالب
Steel-Round-Bar

نامگذاری فولادها در سیستم AISI/SAE یا استانداردهای آمریکایی

آهن پر مصرف ترین فلز صنعتی است که البته به صورت یک عنصر خالص استفاده صنعتی چندانی ندارد، بلکه این آلیاژهای آهن هستند که آن را به کاربردترین فلز در زندگی بشر تبدیل کرده اند. مهم ترین عنصر آلیاژی آهن، ...