0
04136674922
لیست مطالب
sponge asremavad

اسفنج زندگیمان را کجا بگذاریم؟ – نوشتاری در باب موفقیت

دوستی تعریف می کرد پنج سال پیش بود که برای کنفرانسی به شهر بوستون رفته بودم. به همراه یکی از دوستان قدیمی که دوره پسادکترای خودش را در آنجا می گذارند، داشتیم در خیابان های اطراف دانشگاه ام آی تی ...