0
02126246958
لیست مطالب
PUMP

آشنایی با مفهوم NPSH و کاویتاسیون در پمپ ها

پمپ ها ماشین های شگفت انگیزی هستند که کار فوق العاده ای انجام می دهند، سیال را حرکت داده و فشار آن را افزایش می دهند، در حالی که سیال به صورت مایع بوده و در پمپ نیز به حالت ...