0
02126246958
لیست مطالب
emotional-intelligence-asremavad

هوش هیجانی چیست؟ وضعیت هوش هیجانی شما چگونه است؟

این نوشته با اندکی ویرایش از وب سایت سواد زندگی بازنشر می شود. نویسنده مطلب: سیدمحمد مهدی شهیدی     زمانی ارسطو گفته است: «عصبانی شدن آسان است، همه می توانند عصبانی شوند. اما عصبانی شدن در برابر شخص مناسب، ...