0
02126246958
لیست مطالب
gantt-chart_asremavad

گانت چارت پروژه چیست؟

گانت چارت چیست؟   گانت چارت (Gantt Chart) یا نمودار گانت ابزاری برای مدیریت پروژه است و به ساده ‌سازی پروژه های پیچیده کمک می ‌کند. در واقع نمایه ‌ای تصویری از کارهایی است که در طول پروژه، برنامه ‌ریزی شده ‌اند و ...