0
02126246958
لیست مطالب
Things-Mentally-Strong-People-Dont-Do

با ناتمام گذاشتن یک کار، ذهنتان را درگیر نگه ندارید! – آشنایی با اثر زیگارنیک

توضیح: این مطلب با کمی اضافات و ویرایش از وب سایت سواد زندگی باز نشر می شود.     خانم "بلوما زیگارنیک" روان شناس معروف روسی است. او در رستوران متوجه شد که پیشخدمت ها، سفارش غذا  را بدون این ...