0
04136674922
لیست مطالب
۱۳۹۸۰۶۱۳۱۱۵۴۴۰۵۷۵۱۸۲۸۹۸۹۴

آگهی ثبت نام متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری + دفترچه راهنما

ثبت نام از متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری از روز سه شنبه 98/12/13 شروع و تا روز جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ادامه خواهد داشت. تاریخ برگزاری آزمون کتبی آن نیر روز جمعه 9 خرداد ماه 99 خواهد بود.     مرکز ...