0
04136674922
لیست مطالب
chaplet2_core_asremavad

چپلت چیست؟ در ریخته گری به چه منظوری از چپلت استفاده می شود؟

در ریخته گری برای تو خالی در آوردن فضای داخلی قطعات از یک قالبی درون قالب اصلی استفاده می کنند که به آن ماهیچه می گویند. در واقع ماهیچه یک قسمتی از قالب اصلی یا قالبی مستقل ولی داخل آن ...