0
02126246958
لیست مطالب
nickel plating_asremavad

آبکاری نیکل

خواص و کاربردهای پوشش نیکل   نیکل با نماد Ni فلزی است که رنگی سفید شبیه نقره دارد و کمی متمایل به زرد است. نیکل فلزی چکش خوار، صیقل پذیر، مغناطیسی، رسانای جریان برق و جوش پذیر است. نیکل با ...