0
02126246958
لیست مطالب
good mood_asremavad

چگونه حال مان خوب شود؟ – فرمول حال خوب و ۶ پیشنهاد کاربردی

برای "حال خوب" روحی، تعاریف متعددی وجود دارد اما ملموس ترین آن ها شاید این باشد: "حال خوب، کم کردن فاصله «منِ اکنون» با «منِ واقعی» است".     همه ما، سه "من" داریم: "منِ اکنون" یعنی همان شخصی که ...