0
02126246958
لیست مطالب
PipeBendingMachine_Vidhul2_lsz8f90b

خمکاری لوله به زبانی ساده

در ساخت سازه های سبک استفاده از مقاطع توخالی مانند لوله بسیار متداول است. سازه ها یا محصولاتی مانند میز و صندلی، دوچرخه و نظایر آن معمولاً توسط اتصال لوله ها به یکدیگر ساخته می شود. تولید این محصولات به ...