0
02126246958
لیست مطالب
anti-scratch-lens

پوشش های مقاوم به خراش یا ضد خش

خراش و مقاومت به آن   وقتی یك جسمی سخت با سطح یك جسم نرم تر تماس پیدا كند و در طول آن سطح حركت كند، خراش ایجاد می شود. این پدیده ی مخرب باعث ایجاد آسیب هایی بر روی ...