0
02126246958
لیست مطالب
۱۲۷۵۴۰_۱۸۳۲۱۳۸۹۸۴_۹۵۶_۶۴۶

دانشگاه های مهندسی چه چیزهایی را یاد نمی دهند؟

    این نوشته از آقای دکتر پرویز دوامی از اساتید بنام مهندسی متالورژی، چهره ماندگار کشوری و دارای نشان درجه یک دانش تقدیم کاربران محترم عصر مواد می شود.      چکیده:   این واقعیتی است که علم و ...