0
02126246958
لیست مطالب
boring2

داخل تراشی قطعه ریخته گری دو تکه – ویدیوی اختصاصی عصر مواد

توضیحات:   به طور کلی فرایندهای ساخت حالت جامد به دو دسته مجزا تقسیم می شود:   1- فرایندهای تغییر شکل که از طریق تغییر شکل مومسانی که در آن ماده حرکت می کند و حجم آن ثابت می ماند، ...