0
02126246958
لیست مطالب
steel-weld_asremavad

آشنایی با ابعاد مهم یک جوش: سایز جوش، دهانه ریشه، پاشنه جوش، عمق و زاویه پخ

سایز جوش (Weld Size) سایز جوش، استحکام آن را مشخص می کند. سایز انواع جوش ها به صورت زیر تعریف می شود و بر اساس آن اندازه قسمت مربوط به سایز جوش اعلام می شود:   در جوش های شیاری ...
Fillet-Welding

جوش گوشه، ماهیچه ای یا نبشی (Fillet Weld)

جوش نبشی، ماهیچه ای یا گوشه عبارت است از جوشی با مقطع مثلثی شکل که دو سطح تقریباً عمود به هم را در اتصالات لبه روی هم، گوشه ای و سپری (شکل 1) به یکدیگر متصل می نماید. در این ...
Welding and bright sparks. Concept and idea of hard job

۹ گروه اصلی جوش که مهندسان جوش باید آن ها را بشناسند

برای پر کردن درز انواع اتصال مثل لب به لب، گوشه ای، T شکل و غیره می توان از جوش های مختلفی استفاده کرد که طراح جوش با در نظر داشتن موارد زیر نسبت به انتخاب نوع جوش اقدام می کند: ...