0
02126246958
لیست مطالب
submerged arc welding5_asremavad

عیوب متداول جوش در جوشکاری زیرپودری

نویسنده: خانم سیمین حاتمی - عصر مواد   جوشکاری زیرپودری (Submerged Arc Welding) با نام اختصاری SAW از فرایندهای جوشکاری قوس الکتریکی است که موضع مورد اتصال توسط حرارت ناشی از قوسی که زیر پودر محافظ قرار دارد و مابین ...
Saw Welding for LPG Cylinder

جوشکاری زیرپودری برای ساخت کپسول گاز مایع (LPG) – ویدیو

توضیحات:   اگر برای محافظت از حوضچه مذاب به جای استفاده از الکترود روکش دار (فرایند SMAW)، الکترود تو پودری (فرایند FCAW) یا گاز محافظ (فرایندهای GTAW و GMAW) از فلاکس پودری استفاده کنیم، به طوری که قوس جوشکاری و ...
sub-arc-welding

جوشکاری قوس زیر پودری – ویدیو

توضیحات:   اگر برای محافظت از حوضچه مذاب به جای استفاده از الکترود روکش دار (فرایند SMAW)، الکترود تو پودری (فرایند FCAW) یا گاز محافظ (فرایندهای GTAW و GMAW) از فلاکس پودری استفاده کنیم، به طوری که قوس جوشکاری و ...