0
04136674922
لیست مطالب
Oxy-acetylene_welding2_asremavad

جوشکاری اکسی استیلن یا جوش گاز + ویدیو

توضیحات:   جوشکاری اکسی استیلن از نوع جوشکاری ذوبی است که حرارت لازم برای ذوب کردن لبه های قطعه کار و سیم جوش در آن نه توسط قوس الکتریکی بلکه به روش شیمیایی و با سوختن گاز سوختنی استیلن و ...
oxy-acetylene-welding

جوشکاری گاز یا جوشکاری اکسی استیلن – ویدیو

توضیحات:   جوشکاری اکسی استیلن از نوع جوشکاری ذوبی است که حرارت لازم برای ذوب کردن لبه های قطعه کار و سیم جوش در آن نه توسط قوس الکتریکی بلکه به روش شیمیایی و با سوختن گاز سوختنی استیلن و ...