0
02126246958
لیست مطالب
Tracy-brian

۹ توصیه ارزشمند از برایان تریسی برای موفقیت

    1. دست به کار شوید   "تفاوت اصلی میان افراد موفق و ناموفق این است که افراد موفق دست به کار می شوند. آنها کارشان را شروع می کنند و هر کاری را می خواهند انجام می دهند. ...