0
02126246958
لیست مطالب
Proof load test_asremavad

آشنایی با تست مقاومت گوه ای و آزمون بار گواه پیچ و مهره

آزمون بار گواه پیچ و مهره (Proof load test)    در این آزمون، کارآیی و عملکرد پیچ و مهره ها بررسی می شود؛ به این ترتیب که باید نیرویی را (که متناسب با سایز و رده استحکامی پیچ و مهره ...