0
02126246958
لیست مطالب
CRACK_HEAT TREATMENT

عوامل مهم ترک خوردن قطعات فولادی در عملیات حرارتی

یکی از عوامل اصلی شکست و انهدام قطعات صنعتی و ابزارهای فلزی، عملیات حرارتی غلط انجام شده بر روی آن ها است. در حقیقت، گفته می شود که بررسی و تحقیق در رابطه با علت شکست یک قطعه بهتر است ...