0
04136674922
لیست مطالب
Electrode-AWS-E7018-asremavad

ویژگی، مشخصات و کاربرد الکترودهای قلیایی یا کم هیدروژن جوشکاری

الکترودهای جوشکاری   مطابق با تعریف انجمن جوشکاری آمریکا، به اتصال موضعی فلزات یا غیر فلزات به یکدیگر از طریق اعمال حرارت یا اعمال فشار یا هر دو، با و یا بدون استفاده از مواد پر کننده، جوشکاری می گویند. ...