0
02126246958
لیست مطالب
rising-water

آزمایش های علمی جالب با آب – ویدیو

در این ویدیو، 10 آزمایش علمی جالب با آب نمایش داده شده است. در این آزمایش ها، برخی مفاهیم علمی مثل دیفیوژن، کروماتوگرافی، فشار اتمسفر، پلاریته آب، الکترولیز و قانون گاز کامل نشان داده است. این آزمون ها به خصوص ...